Verantwoording / Disclaimer

De Nationale Architectuurguide is een uitgave van C.A. Fotografie & Vormgeving

en vennoot van Martijn Heil Fotografie T: 06 50504801

E: [email protected]

I: www.architectuurguide.nl

Hoofdredactie: Martijn Heil

Vormgeving en bureaumanagement: Liedeke Härschnitz

Eindredactie: Machteld Bouman

Tekst architecten / vormgevers / bouwlocaties: redactie AG in samenwerking met en akkoord bevonden door de betreffende gemeente / kavelverstrekker / architect / vormgever / aannemer. Alle informatie is met zorg samengesteld. Mocht deze niet meer actueel of onjuist zijn, dit aub doorgeven voor het actueel houden van de site Architectuurguide.nl via: [email protected].

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele onjuistheden in de inhoud komen niet voor verantwoordelijkheid van de uitgever of de betreffende gemeente, architect of kavelverstrekker. De uitgever of de betreffende gemeente, architect of kavelverstrekker zijn niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook ontstaan door de inhoud van deze Nationale Architectuurguide.

© De Nationale Architectuurguide 2019 – op alle informatie, tekst en fotografie rust copyright, niets mag zonder toestemming van de uitgever, architect en/of fotograaf gekopieerd of overgenomen worden dan wel gebruikt worden als basis voor eigen toepassing of bouwactiviteit zonder voorafgaande toestemming van de betreffende architect / fotograaf / vormgever. Beeld is verstrekt door de betreffende gemeente / architect / bouwpartner in overleg met de fotograaf / beeldmaker. Wij plaatsen uitsluitend fotomateriaal waarvan de betreffende gemeente / architect / bouwpartner van de fotograaf toestemming heeft voor rechtenvrije plaatsing in de boekuitgave en voor op de site van de Architectuurguide.nl. Credits fotografie en beeldmaker worden in de download PDF vermeld met fotobijschriften en vermelding naam fotograaf / beeldmaker.

De Architectuurguide – C.A. Fotografie – KvK te Alkmaar nr 36051614

Opbouw prijsindicaties

De genoemde bedragen zijn altijd exclusief kosten van bouwgrond. De genoemde prijzen kunnen fluctueren en zijn een indicatie. Informeer altijd bij je bouwpartners naar actuele prijzen.

Ontwerpkosten

Tenzij anders aangegeven, betreffen de ontwerpkosten:

– het ontwerp zelf en het uitwerken van het ontwerp (ten behoeve van de bouwaanvraag);

– bestek (voorbereiding bouw);

– werkzaamheden constructeur en installatieadvies;

– EPC-berekeningen (NEN 5128, nodig voor de bouwaanvraag);

– verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning (= bouwvergunning);

– zo nodig begeleiding bij selectie van en opdracht geven aan de aannemer;

– directievoering tijdens de bouw. Kosten voor aanpassing van het ontwerp (maatwerk) worden apart in rekening gebracht.

Bouwkosten (aanneemsom)

Dit zijn de feitelijke bouwkosten volgens de ontwerptekening en de technische omschrijving. Het betreft de aanneemsom zoals vastgelegd in een aannemingsovereenkomst inclusief garanties en verzekeringen, fundering en eventuele genoemde keurmerken. De elektrische installatie is gerekend conform de NEN 1010. Voor de keuken en de sanitaire ruimtes zijn de aansluitingen die op tekening staan inbegrepen, tegelwerk, sanitair en keuken in principe niet. Er wordt rekening gehouden met de situatie dat sonderen en funderen / slaan van heipalen noodzakelijk zal zijn (gemiddelde situatie). Voor de fundering zal worden afgerekend op basis van werkelijke kosten, omdat deze afhankelijk zijn van de bodemsituatie ter plekke.

De volgende kosten zijn niet bij de genoemde prijs inbegrepen:

kosten die afhankelijk zijn van de locatie waar wordt gebouwd. Deze kosten bestaan uit de grondkosten, leges, aansluitingskosten nutsvoorzieningen, koken en baden, overige inrichtingskosten, financieringskosten en onvoorziene kosten.

– grondkosten. Kosten van de bouwkavel en daarbij gepaard gaande notariële kosten in overdracht van de grond, kadastrale kosten en kosten voor het bouwrijp maken van de grond. De koper zoekt en koopt of pacht zelf de grond, de gemeente levert de grond voor de koper bouwrijp op.

– leges. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en de behandeling door welstand zijn legeskosten verschuldigd. Deze vormen een percentage van de aanneemsom.

– aansluitkosten nutsvoorzieningen. Er worden kosten in rekening gebracht voor aansluiting op water, riolering, elektra en warmte. Deze wisselen soms per bouwlocatie.

– koken en baden. De keuken, het tegelwerk en het sanitair maken geen deel uit van de genoemde bouwsom (tenzij anders aangegeven). Wel zijn de aansluitingen voor keuken en sanitair zoals deze op tekening worden vermeld in de bouwkosten opgenomen.

– overige inrichtingskosten. De aanleg van de tuin, afwerking van de vloeren en wanden, gordijnen, verhuizing enzovoort.

– financieringskosten. Kosten afsluiten hypotheek en rente.

– onvoorzien. Een vast percentage voor ‘onvoorziene’ kosten.